Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Mar 05

Bouw- en sloopafval is één van de omvangrijkste afvalstromen. Door het bouwen, renoveren en slopen komt er jaarlijks naar schatting 7 à 8 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Sorteren van bouw- en sloopafval zorgt ervoor dat momenteel tot 85 % van deze afvalstroom hergebruikt wordt als secundaire grondstof.

bouw- en sloopafval


Wettelijke verplichtingen in verband met scheiden van bedrijfsafval

Ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen en afvalstoffen die in aanmerking komen voor nuttige toepassing mogen niet worden gestort.
Ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen mogen niet verbrand worden
Verplicht gescheiden inzameling van:
Papier en karton
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Steenfracties bouw- en sloopafval
Afgewerkte olie
Gevaarlijke afvalstoffen
Asbestcementhoudende afvalstoffen
Houtafvalstoffen
Metaalafvalstoffen.
Glas afval
recipienten die ozonafbrekende stoffen bevatten

De praktijk leert ons dat inzake de wettelijke verplichting van gescheiden inzameling het vaak zo is dat de meeste containers gemengd bouw en sloop afval bevatten en waar het sorteren ervan overgelaten wordt aan de vergunde ophaal- en sorterings bedrijven.

houtfractie

houtfractie


Het sorteren van Bouw- en sloopafval
is arbeidsintensief en dus zeer duur. In eerste instantie moet gestreefd worden naar het voorkomen of beperken van afval op de werf en de milieuschadelijkheid ervan. Daarna moet gestreefd worden naar een hoogwaardig sorteren en hergebruik van bouwafvalstoffen. Voor sorteerbedrijven is het inzetten van personeel voor manuele sortering de grootste kostenfactor in het bedrijf. Bovendien is het manueel sorteren een uitermate zware en intensieve job waardoor het aantal kandidaten voor dergelijk soort werk op de arbeidsmarkt zeer schaars is geworden. Een goedwerkend geautomatiseerd sorteerproces dringt zich reeds lange tijd op en is zeker geen overdreven luxe.

Dankzij de know how en de jarenlange ervaring in deze problematiek heeft de firma Naessens Hydraulics een unieke sorteerinstallatie ontwikkelt voor het sorteren van de restfractie bouw- en sloopafval. Deze bestaat uit een trommetzeef, een uitleesband met magneet en een windzifter of ook windzeef genaamd.
Na de grove voorsortering met sorteergrijper wordt het resterend afval via de trommelzeven de grondfraktie afgezeefd en wordt de overfractie via een uitleesband naar de windzifter gevoed.
De windzifter is een unieke machine die ervoor zorgt dat het opgavemateriaal in drie verschillende fracties wordt gescheiden waaronder de stenen, het hout en de lichte fractie bestaande uit papier, plastiek, textiel.
Het grote voordeel van deze unieke installatie is de zeer hoge verwerkingscapaciteit met een  zeer lage operationele kost. De ganse installatie is operationeel met slechts drie operators
Eén wiellader voor het materiaal in de installatie te voeden en om de afgewerkte fracties af te voeren, één graafmachine met sorteergrijper on de voorsortering uit te voeren en minimum slechts één handarbeider om de houtfractie manueel bij te sorteren.

steenfractie

steenfractie

De steenfractie is zeer zuiver en kan afgevoerd worden naar een breekinstallatie waar deze voor honderd procent kan gerecycleerd worden. De houtfractie is voldoende zuiver om alsook zonder meerprijs een verdere bestemming te vinden in het recyclageproces.
De restfractie welke bestaat uit plastiek, karton en textielafval is de enige fractie welke moet afgevoerd worden naar een verbrandingsoven maar deze is dermate licht waardoor de verbrandingskosten tot een minimum kunnen worden herleidt.

restfractie

restfractie

De volledige sorteerinstallatie is leverbaar zowel als vaste installatie of volledig mobiel. Alles kan worden ontworpen volgens de wensen en in samenspraak met de klant. Bekijk onze korte video van de installatie in werking en aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.