Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Dec 20

Puingranulaten mogen geen elementen bevatten waarvan de aard,afmetingen, de vorm, en het gehalte het gebruik kunnen schaden; zoals kleiklonters, kool, ligniet, cokes, oplosbare of onoplosbare zouten, zwarte steenkool-houdende leisteen, vuurvaste steen enz.

Samenstelling gebroken betonpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 90%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] is minder dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] minder dan 5%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 5%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

betonpuin

samenstelling gebroken betonpuin

Samenstelling gebroken mengpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 40%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] meer dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] minder dan 10%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 5%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

Samenstelling gebroken asfaltpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is minder dan 30%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] geen

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] geen

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is meer dan 70%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

Samenstelling gebroken beton en asfaltpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 55%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] is minder dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] is minder dan 5%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 30%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 0,5%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

gebroken mengpuin

mengpuin

 

 

Tagged with:
Jun 10

 

gewassen puin

gewassen puin

 COPRO is een onafhankelijk keuringsorgaan die als doel heeft de kwaliteit en de controle

erop in de bouwsector te bevorderen. COPRO werd opgericht door enerzijds de openbare

instellingen en de gebruikers van de producten die COPRO controleert.

De algemene vergadering van COPRO is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide

oprichtende partijen.

Voor ieder product of productengroep stelt COPRO een adviesraad en een certificatiecomité

in. De adviesraad beheert de reglementen en de technische voorschriften. Het

certificatiecomité staat in voor het beheer van de individuele certificatiedossiers.

Certificatie en keuring volgens COPRO

De COPRO-certificatie is een productiecertificatie waarbij strenge eisen aan het productie- en

het kwaliteitssysteem worden gesteld. De vzw COPRO is BELCERT- en BELTEST geaccrediteerd voor de certificatie en keuring van puingranulaten. Dit zijn instellingen van het ministerie van Economische zaken die de Europese kwaliteitsnormen voor controleorganismen controleren.[

Puingranulaten moeten aan milieuhygiënische eisen van het VLAREA voldoen, maar dienen

eveneens een bouwtechnische waarde te bezitten. Zoals eerder beschreven wordt vanaf 2007

het bouwtechnisch gedeelte van de certificering van puingranulaten overgenomen door

BENOR.

Het milieuhygiënisch gedeelte wordt door COPRO verzorgd.

De milieuhygiënische controle dient jaarlijks te gebeuren. Hierbij is de fabrikant

verantwoordelijk voor deze controle, die conform het VLAREA wordt uitgevoerd. Zo wordt

er hierbij nagegaan in welke mate de fysische en chemische verontreiniging van de puingranulaten voldoen aan de eisen van het VLAREA.

De fysische eisen worden gecontroleerd door middel van de identificatieproef volgens PTV

 

Naar de privé-sector toe kunnen evenwel ook niet genormaliseerde producten worden

gecertificeerd. Hier worden enkel de eisen van de fysische en chemische verontreiniging,

aangevuld met een door de fabrikanten vastgelegde korrelverdeling, gecontroleerd.

 

 Er worden drie soorten van COPRO-certificatie voor puingranulaten onderscheiden:

1-partijkeuringen

2- certificatie van de milieuhygiënische kwaliteit van puingranulaten

geproduceerd door een mobiele installatie (TRA M11)

3- certificatie van de milieuhygiënische kwaliteit van puingranulaten

geproduceerd op vaste locatie (TRA M10)

 

Partijkeuringen

Partijkeuringen zijn mogelijk voor alle producten waarvoor geen certificatie bestaat of

waarvoor de producent geen certificaat heeft.

Met partijkeuringen wordt aangetoond dat een naar behoren geïdentificeerde partij in

overeenstemming is met een bepaald keuringsdocument.[28, 43]

Partijkeuringen worden enkel uitgevoerd wanneer ze beantwoorden aan de volgende drie

gestelde voorwaarden:

1- Het puin is afkomstig van één werf (geen aanvoer).

2- Het puingranulaat wordt geproduceerd op dezelfde werf (of op een

oordeelkundig gekozen terrein in de onmiddellijke omgeving ervan).

3- Het puingranulaat wordt op dezelfde werf terug toegepast (geen afvoer).

Een partijkeuring leidt tot een uniek attest (dat de aard, de hoeveelheid en de toepasselijke

Identificatie van de gekeurde partij vermeldt.)

Certificatie van puingranulaten geproduceerd op vaste locatie (TRA M 10)

Na een toelatingsperiode en een positieve evaluatie van de kwaliteitscontrole op de

verschillende producten ontvangt de producent van de puingranulaten een algemeen

certificaat per productie-eenheid. De kwaliteitscontrole op de producten behelst een

zelfcontrole en een externe controle uitgevoerd door COPRO.[43, TRA M10]

De vergunninghouder specificeert zijn productengamma aan de hand van een door de

keuringsinstelling (COPRO) gewaarmerkte technische fiche voor ieder gecertificeerd product.

Deze technische fiche maakt integrerend deel uit van het certificaat.

Van zodra de vergunning verleend wordt, moet bij iedere vracht van het gecertificeerd

product de vermelding : “met certificaat COPRO”, gevolgd door het identificatienummer van

de vergunninghouder en het identificatienummer van de technische fiche vermeld worden.

Eveneens dient een omschrijving van het product en eventueel zijn toepassing vermeld te

worden.

Voor iedere vracht dient de bouwheer een originele leveringsbon te ontvangen. Op

eenvoudige aanvraag is de fabrikant verplicht een kopie van het certificaat en de

gewaarmerkte fiche af te leveren.

 

Certificatie van puingranulaten geproduceerd door een mobiele installatie (TRA

M11)

Deze certificatie werd gebaseerd op dezelfde principes als de basisprincipes voor de vaste

locaties.

Bij deze certificatie worden er twee gevallen onderscheiden naargelang de plaats waar de

puingranulaten worden geproduceerd.

1- Op de bouw- en sloopplaats (of op een oordeelkundig terrein in de

onmiddellijke nabijheid).

Hierbij mag er in geen geval puin worden aangevoerd van andere werven.

2- Op een vaste locatie.

Hierbij wordt de procedure gevolgd op analoge manier als bij een

breekinstallatie op vaste locatie.

Eisen voor gerecycleerde granulaten

In het PTV 406 worden zowat alle eigenschappen, eisen en proefmethodes overgenomen uit de Europese geharmoniseerde normen voor granulaten.

Wel wordt er een onderscheid gemaakt volgens belangrijkheid.

Samenstelling – soort puingranulaat

Door middel van de identificatieproef, beschreven in bijlage A van het PTV 406 wordt het granulaat geclassificeerd in functie van de samenstelling. Hierbij dient

opgemerkt dat elke individuele eis moet gerespecteerd worden.

De puingranulaten mogen verder geen elementen bevatten waarvan de aard, de vorm, de

afmetingen en het gehalte het gebruik kunnen schaden; zoals kleiklonters, kool, ligniet, cokes,

oplosbare of onoplosbare zouten, zwarte steenkoolhoudende leisteen, vuurvaste steen enz.

Bovendien mogen de puingranulaten geen elementen bevatten die door de geldende

milieuwetgeving verboden worden, zoals vb. asbestcement.

Voorschriften met betrekking tot de korrelverdeling

De korrelmaat en spreidingscategorieën van de korrelverdeling worden door de fabrikant

opgegeven overeenkomstig de voorschriften van de normen NBN EN 12620 en NBN EN

13242 (naargelang de toepassing). Naast deze minimale eisen kan de fabrikant steeds één of

meerdere zeven toevoegen en voor deze zeven bijkomende grenzen bepalen.

Gehalte aan bestanddelen die de binding of verharding van cement verstoren

Ook hier worden de algemene voorschriften uit de normen gevolgd.

Als eerste methode wordt met behulp van de NaOH-test bepaald in hoeverre er organische

 bestanddelen aanwezig zijn in de granulaten. Indien de bovendrijvende vloeistof in de proef

een lichtere kleur aanneemt dan de standaardkleuren, mogen de granulaten als vrij van

organische stoffen beschouwd worden en bijgevolg gekenmerkt als OSPass.

Indien niet, wordt de fulvozuurtest uitgevoerd. Ook bij deze proef geldt dat, indien de

bovendrijvende vloeistof een lichtere kleur aanneemt dan de standaardkleur, de granulaten als

vrij van organische stoffen mogen beschouwd worden en dus gekenmerkt als OSPass.

Indien dit niet het geval is, wordt de mortelproef uitgevoerd. Indien aan beide

eisen voldaan is, worden de granulaten gekenmerkt als OSPass, indien niet, krijgen ze het

kenmerk OSFail mee.

Aanvullende voorschriften

Indien het wordt vereist, wordt de controle van de algemene voorschriften uitgebreid met één

of meerdere van de volgende aanvullende voorschriften. Deze eigenschappen worden bepaald

en gecatalogeerd aan de hand van de proefmethodes zoals bepaald in het PTV 406.

De volgende aanvullende voorschriften worden onderscheiden:

– Korrelvorm

– Gehalte aan ronde stenen

– Gehalte aan schelpen bij steenslag

– Gehalte aan fijne deeltjes

– Kwaliteit van de fijne deeltjes

– Weerstand tegen verbrijzeling

– Weerstand tegen afslijting

– Droge volumieke massa

– Wateropslorping

– Weerstand tegen vorst-dooi

– Gehalte aan zuuroplosbare sulfaten

– Totaal gehalte aan zwavel

– Volumetrische stabiliteit

– Gehalte aan chloorione

puingranulaten

puingranulaten


(BCF_FORM)

Tagged with:
Oct 31

 

 

Wegenbouwbedrijf Pevenage & Zoon van Zottegem investeert in nieuwe mobiele zeefmachine op rupsen. De R70 is een machine met een eigengewicht van ca 18 ton en dus ideaal voor het inzetten voor zeefwerken op verschillende locaties.

mobiele zeefmachine

zeefmachine op rupsen

Dankzij de compacte bouw en ideale transportmaten is dit de beste keuze voor wat betreft het zeven van grond met stenen rechtstreeks op de werven.De zeefmachine is uitgerust met drie hydraulisch uitvouwbare transportbanden die evenveel fracties produceren.Alle transportbanden op de machine zijn voorzien van een traploos instelbare snelheidsregeling welke ervoor zorgen dat  een maximale afvoer capaciteit wordt bekomen zonder blokkades of materiaalverlies. Het is niet alleen de capaciteit maar ook de kwaliteit van de geproduceerde fracties die ervoor zorgen dat een machine al dan niet meerwaarde schept voor de gebruiker. Doordat deze machine is uitgerust met een hoge- energie zeef-box zijn de geleverde prestaties van dit soort zeefmachine in de meeste grondsoorten ongeevenaard. Het is vooral dankzij de unieke schommelas in een speciaal gestructureerde zeefbox waarmee deze machine standaard uitgerust is die ervoor zorgt dat er een maximale G-kracht geproduceerd wordt op de zeefnetten zodat het opgave materiaal optimaal wordt gescheiden zonder dat de zeefnetten daarbij dicht komen te kleven. De zeefbox is voorzien met een spansysteem welke is voorzien om alle soorten zeefnetten in op te spannen zelfs ook alle types “Flexscreens” kunnen worden voorzien.

 

De machine is eenvoudig en snel op te stellen, eens de machine aangekomen en gelost op de werf kan er reeds na 5 minuten worden opgestart met de werkzaamheden.

Voor meer informatie contacteer ons; info@naessens-hydraulics.be

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.